علت حواس پرتی کودکان پیش دبستانی و راهکارهای مقابله با آن